ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ
Položka Název operace Měrná jednotka Cena
01 Zjištění stavu přípojkové skříně ks 92,00
02 Zjištění stavu rozváděče do 10-ti přístrojů v poli pole 113,00
03 Zjištění stavu rozváděče od 10 do 30-ti přístrojů v poli pole 185,00
04 Zjištění stavu rozváděče nad 30 přístrojů v poli pole 268,00
05 Zjištění stavu na zapouzdřeném rozváděči ks 185,00
06 Zjištění stavu oceloplechové nebo deskové rozvodnice ks 103,00
07 Zjištění stavu elektrorozvodného jádra ks 123,00

Poznámka
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje:
umístění zařízení, konstrukční provedení, označení, ochrana krytí proti dotyku živých částí, ochrana proti mechanickému poškození a proti korozi
Vnitřní vizuální prohlídkou se kontroluje:
připojení, uspořádání, označování jištění a ochrana před dotykem, provozuschopnost a funkčnost zařízení

ROZVODNY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
Položka Název operace Měrná jednotka Cena
08 Zjištění stavu v rozvodně do 2 výzbrojních jednotek ks 216,00
09 Zjištění stavu v rozvodně od 3 výzbrojních jednotek ks 443,00

Poznámka
Vizuální prohlídkou se kontroluje:
stavební provedení, zabezpečení proti vnějším vlivům, označení výstražnými a bezpečnostními tabulkami, stav kabelovývh kanálů, požární bezpečnost a vybavenost ochrannými pomůckami

ELEKTRICKÁ INSTALACE
Položka Název operace Měrná jednotka Cena
Zjištění stavu elektrického okruhu vč. instalačních, ovládacích
a jistících prvků bez spotřebičů přopojených na tento okruh
10 v prostoru normálním do 5 vývodů okr. 41,00
11 v prostoru normálním do 10 vývodů okr. 62,00
12 v prostoru normálním nad 10 vývodů okr. 93,00
13 v prostoru nebezpečném do 5 vývodů okr. 51,00
14 v prostoru nebezpečném do 10 vývodů okr. 82,00
15 v prostoru nebezpečném nad 10 vývodů okr. 124,00
16 v prostoru zvlášť nebezpečném do 5 vývodů okr. 51,00
17 v prostoru zvlášť nebezpečném do 10 vývodů okr. 82,00
18 v prostoru zvlášť nebezpečném nad 10 vývodů okr. 124,00

Poznámka
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje:
umístění a uložení instalace, provedení, připojení, označení, krytí, ochrana před vnějšími vlivy, proti korozi a před nebezpečným dotykem
Vnitřní vizuální kontrolou se zjišťuje:
ochrana PND, jištění a provozuschpnost přístrojů vč. příslušenství

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
Položka Název operace Měrná jednotka Cena
Zjištění stavu pevně připojeného osvětlovacího tělesa,
žárovky, zářivky, výbojky
19 v prostoru normálním ks 30,00
20 v prostoru nebezpečném ks 51,00
21 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 82,00
Zjištění stavu pevně připojeného tepelného spotřebiče
o výkonu do 10kW
22 v prostoru normálním ks 51,00
23 v prostoru nebezpečném ks 62,00
24 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 72,00
Zjištění stavu pevně připojeného tepelného spotřebiče
o výkonu nad 10kW
25 v prostoru normálním ks 72,00
26 v prostoru nebezpečném ks 82,00
27 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 103,00
Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče
o výkonu do 10kW
28 v prostoru normálním ks 51,00
29 v prostoru nebezpečném ks 62,00
30 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 82,00
Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče
o výkonu nad 10kW
31 v prostoru normálním ks 82,00
32 v prostoru nebezpečném ks 93,00
33 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 103,00
Zjištění stavu indukčního motoru pevně připojeného
o výkonu do 5 kW
34 v prostoru normálním ks 51,00
35 v prostoru nebezpečném ks 62,00
36 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 82,00
Zjištění stavu indukčního motoru pevně připojeného
o výkonu nad 5 kW
37 v prostoru normálním ks 72,00
38 v prostoru nebezpečném ks 82,00
39 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 103,00
40 Revize svářeček a svařovacích agregátů ks 120,00
Revize elektrického přenosného nářadí a přenosných spotřebičů
41 1.třídy ks 72,00
42 2.třídy ks 61,00
43 3.třídy ks 51,00

Poznámka
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje:
umístění, provedení, krytí, ochrana před mechanickým poškozením a proti korozi
Vnitřní vizuální prohlídkou se kontroluje:
ochrana PND a provozuschopnost

HROMOSVODY
Položka Název operace Měrná jednotka Cena
44 Zjištění stavu ochrany před úderem blesku svod 62,00
MĚŘENÍ PRO ÚČELY REVIZE
Položka Název operace Měrná jednotka Cena
45 Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně,
rozváděče nebo rozvodnice
měř. 15,00
46 Měření izolačního okruhu celého rozváděče nebo rozvodnice měř. 20,00
47 Měření izolačního odporu vnitřního zapojení rozváděče-rozvodnice měř. 15,00
Měření izolačního odporu jedno nebo třífázového okruhu
nebo rozvodnice na okruhu:
48 do 5 vývodů měř. 10,00
49 od 5 do 10 vývodů měř. 15,00
50 nad 10 vývodů měř. 20,00
51 Měření izolačního odporu v řídícím
nebo ovládacím okruhu napájeném z transformátoru
měř. 10,00
Měření izolačního odporu spotřebiče měř. 15,00
52 Měření impedance smyčky vypínače měř. 10,00
53 Měření měrného odporu půdy měř. 149,00
54 Měření zemního přechodového odporu ochranného
nebo pracovního uzemnění
měř. 98,00
55 Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování měř. 20,00
56 Zjištění sledu fází měř. 25,00
57 Měření základních elektrických veličin - U,I,P,A,cos měř. 67,00
58 Měření, zkoušení a prověření ochrany napěťovým
nebo proudovým chráničem
měř. 31,00
59 Měření krokového nebo dotykového napětí měř. 43,00
60 Kontrola funkce hlídače izolačního stavu měř. 10,00
61 Měření izolačního odporu podlahy měř. 41,00
62 Měření intenzity osvětlení měř. 28,00
63 Měření povrchové teploty předmětů měř. 20,00
POMOCNÉ PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ REVIZÍ
Položka Název operace Měrná jednotka Cena
64 Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu,
označení výstražnou tabulkou, opětovné zapnutí
ks 33,00
65 Zjištění cíle neoznačeného okruhu a označení okruhu ks 27,00
66 Demontáž a opětovná montáž krytu v přípojkové skříni ks 33,00
67 Demontáž a opětovná montáž zapouzdřeného rozváděče, rozvodnice ks 50,00
68 Demontáž a opětná montáž krytu rozváděče, rozvodnice ks 43,00
69 Demontáž a opětná montáž elektroměrové desky,
deskové rozvodnice
ks 75,00
70 Demontáž a opětná montáž krytu elektrického přístroje,
spotřebiče, instalační krabice
ks 19,00
71 Demontáž a opětná montáž zkušební svorky uzemnění ks 34,00
72 Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističe
podle výkonu spotřebiče
ks 19,00
73 Zjištění zkratových poměrů v rozváděči
a kontrola vypínací schopnosti přístrojů
ks 33,00
74 Kontrola dimenze vedení v závislosti na oteplení při zkratu ks 76,00
ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ,
VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY
Oceňuje se procentní sazbou vypočtenou ze součtu cen provedených prací (položek 1 až 74)
Při ceně revize:
do 500 Kč % 25
od 500 Kč do 2000 Kč % 20
nad 2000 Kč % 15