Povinnosti podnikatelů v oblasti provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů, pohyblivých přívodů a nářadí

 

1. Lhůty pravidelných revizí elektrického ručního nářadí
2. Lhůty pravidelných kontrol a revizí elektrických spotřebičů

Povinnosti podnikatelů v oblasti provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů, pohyblivých přívodů a nářadí řeší mimo jiné zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce) a to zejména v části druhé hlavě páté "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci".

Povinnosti zaměstnavatele stanoví § 133 v odstavci (1):
"Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a o ochraně zdraví při práci. Zejména jsou povinni:

b) uvádět do provozu a provozovat stroje, zařízení a provozní prostory a zavádět technologické postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

m) k zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti provozu provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást preventivní údržby; plnění těchto úkolů zaměstnavatel zajišťuje v případech stanovených zvláštními předpisy nebo podle potřeby kvalifikovanými osobami".

Takovými předpisy mohou být např. normy ČSN, vyhlášky, různá nařízení vlády a státních orgánů, PŘEDPISY ESČ atp. Kvalifikovanými osobami v této oblasti jsou pak kontrolní a revizní technici, případně kontrolní a revizní organizace a podnikatelé s příslušným oprávněním k činnosti.

Novela zákoníku práce č.74/1994 v § 137 rozšiřuje okruh podnikatelských subjektů, na které se výše citované povinnosti vztahují takto:

"Ustanovení části druhé hlavy páté platí přiměřeně pro

a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje

b) fyzickou osobu, která podniká podle zvláštního předpisu (např. živnostenský zákon) a nikoho nezaměstnává

c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b) ".

Kontrolou nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zákoníkem práce v § 136 pověřeny odborové orgány, státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. Ty upravují dle § 138 zvláštní předpisy (např. zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů).

Zákoník práce v § 133 odst. (4) řeší i otázku odpovědnosti za dodržování těchto zákonných ustanovení: " .... odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností".

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během jeho používání řeší ČSN 33 1600. Platí pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí, pro jehož konstrukci a zkoušení platí ČSN 36 1550 část 1 a přidružené normy (část 2) pro jednotlivé druhy nářadí – vrtačky, šroubováky, brusky a leštičky, kotoučové, přímočaré a řetězové pily, kladiva, nůžky, závitořezy, ponorné vibrátory betonových směsí.

Lhůty revizí a kontrol elektrického ručního nářadí jsou stanoveny podle pracovního využití (četnosti a délky doby používání). Z tohoto hlediska se nářadí zařazuje do tří skupin:

Skupina A - s nářadím se pracuje jen občas
(do 100 provozních hodin za rok)
Skupina B - s nářadím se pracuje často krátkodobě
(od 100 do 250 provozních hodin za rok)
Skupina C

- s nářadím se pracuje často delší dobu
(více než 250 provozních hodin za rok)

 

Lhůty pravidelných revizí elektrického ručního nářadí:

Skupina

Nářadí třídy ochrany

Nejméně jednou za

A

I

6 měsíců

II a III

12 měsíců

B

I

3 měsíce

II a III

6 měsíců

C

I

2 měsíce

II a III

3 měsíce

Norma ČSN 33 1600 je závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce, kapitoly 4 až 6 této normy jsou závazné i v rozsahu působnosti Státního odborného technického dozoru Ministerstva dopravy ČR

Norma ČSN 33 1600 nezahrnuje velkou skupinu ostatních elektrických spotřebičů připojovaných k síti pohyblivým přívodem, kterých je možno se při provozu dotýkat nebo které se přímo drží v ruce. Jedná se o rozsáhlý sortiment elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, elektrická svítidla, zařízení informační techniky, přístroje spotřební elektroniky, elektrické a elektronické měřicí přístroje, laboratorní přístroje a další elektrické spotřebiče obdobného charakteru. Pro revize a kontroly těchto elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů platí ČSN 33 1610 (bude vydána do konce 1. pololetí 1999).

Tato norma stanovuje postupy:
- revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách nebo úpravách před předáním uživateli,
- revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče, které byly dříve užívány a jsou uváděny znovu na trh,
- kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorech a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.

Stanovené lhůty kontrol a revizí jsou v ČSN 33 1610 odvozeny od způsobu a místa jejich užívání. Z tohoto hlediska je provedeno rozdělení elektrických spotřebičů do 5 skupin:

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

Lhůty pravidelných kontrol a revizí elektrických spotřebičů:

Skupina elektrických spotřebičů

spotřebiče držené v ruce

přenosné spotřebiče

nepřenosné a připevněné spotřebiče

kontrola

revize

kontrola

revize

kontrola

revize

A

Vždy před jejich vydáním uživateli

B

před použitím

1 x za 3 měsíce

před použitím

1 x za 3 měsíce

před použitím

1 x za 6 měsíců

C

před použitím

1 x za 6 měsíců

před použitím

1 x za 12 měsíců

předpoužitím

podle ČSN 33 1500

D

1x za týden

1 x za 12 měsíců

1 x za měsíc

1 x za 12 měsíců

1 x za 3 měsíce

podle ČSN 33 1500

E

1 x za měsíc

1 x za 12 měsíců

1 x za 6 měsíců

1 x za 24 měsíců

1 x za 12 měsíců

podle ČSN 33 1500